Generelle services

Generelle services Anonym (ikke efterprøvet)

På denne side findes information om DBC's generelle webservices.

Forsider
Infomedia webservice
Lånertjek webservice
VIP som webservice
 

Forsider

Forsider Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 8.4.2021

Forsider

DBC's forsideservice, Moreinfo, er det tekniske grundlag for bibliotekernes digitale formidling ved brug af bogomslag. Servicen er baseret på levering af skanninger fra samarbejdspartnere samt egne skanninger. 

DBC – og DDB på vegne af bibliotekerne – har, hvor det har været muligt, indgået aftaler med relevante parter om de nødvendige tilladelser til visning af forsider. Såfremt man som ekstern part alligevel måtte mene, at man besidder rettigheder, som anses at blive krænkede gennem DBC's Forsideservice, bedes man kontakte DBC. Manglende billeder skyldes dog ikke nødvendigvis manglende rettigheder til forsidebilleder. 

Moreinfo er fra 1. april 2021 en del af infrastrukturen.
 

Indhold

Moreinfo giver adgang til forsider til bibliotekskatalogiserede bøger, film og multimedier fra 2010 og frem samt bibliotekskatalogiserede musiktitler fra september 2012 og frem.

Forsider til film, multimedier og musik er indscannet af DBC. Det samme gælder en del af bogforsiderne, som dog også for en større dels vedkommende leveres elektronisk af eksterne samarbejdspartnere. Senest er knap 135.000 indscannede forsider omkring årsskiftet 2018/2019 udskiftet med elektroniske, der fremstår i højere kvalitet.

For perioden før 2010 stammer forsiderne fra Boghandlerforeningen.

Bibliotekerne kan selv uploade billeder til Moreinfo via grænsefladen ufo.dbc.dk. 

 

Aftalegrundlaget

Aftalen vedr. brug af bogomslag på det kommunale område (folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre) foreligger på DDB's hjemmeside. Ifølge aftalen må bibliotekerne vise dem på deres websites (OPAC og hjemmesider og bibliotekets sociale medier, fx Facebook, Instagram m.fl.), under forudsætning af, at biblioteket har tiltrådt rammeaftalen via tilslutningsaftale med rettighedshaverorganisationen VISDA. Rammeaftalen omfatter ikke analog brug (fx kopiering af siderne til anvendelse i trykte medier, en folder eller lignende). Udleveringsformat for bogomslag er ifølge rammeaftalen mellem VISDA og DDB ikke længere omfattet af bestemte krav vedr. størrelse og opløsning. Dog må billedopløsningen ikke muliggøre professionel reproduktion.
DDB's hjemmeside kan man finde mere om biblioteker og omslag.

Aftalen på det statslige område er tilgængelig på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside.
 

Adgang og teknisk beskrivelse

https://www.dbc.dk/produkter-services/webservices er den tekniske dokumentation for Moreinfo placeret. Her ligger også en version, som kan testes uden en lokal klient.


Et eksempel på visning

Et eksempel på en forside fra et biblioteks OPAC.
 

Infomedia webservice

Infomedia webservice Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 6.2.2024

Webservice - overblik
Forudsætninger for for brugernes fjernadgang
Brug via Bibliotek.dk
Brug via lokal OPAC
Opsætning af lånertjekmetode i VIP
Teknisk vejledning af brug i webservicen
Indhold
Nærmere oplysninger

Webservice - overblik

Webservice til slutbrugerfjernadgang til Infomedias artikler og anmeldelser.
Servicen giver mulighed for fjernadgang for registrerede brugere fra forskellige brugergrænseflader (fx Bibliotek.dk og DDB-CMS).
Servicen sørger for at verificere slutbrugeren i bibliotekets lokale lånerbase (ved hjælp af DBC's fælles lånertjekservice).

Forudsætninger for brugernes fjernadgang

Slutbrugere kan få adgang til artikler og anmeldelser i Infomedia hjemmefra, hvis:

 • Biblioteket har tegnet abonnement på Infomedia
 • Biblioteket har tegnet abonnement på Infomedia Fjernadgangsservice hos DBC
 • Bibliotekets bibliotekssystem skal kunne modtage og svare på opslag i lånerregister fra DBCs fælles låneretjekservice
 • Biblioteket har oprettet en lånertjekmetode i VIP, og har givet Infomedia Fjernadgangsservice lov til at bruge denne metode (se Lånertjek VIP nedenfor)
 • Biblioteket har åbnet jeres firewall for lånertjekopkald fra DBC - se nærmere om DBC's ip-adresser
 • Brugeren behøver ikke bo i bibliotekets kommune, men skal blot være oprettet som bruger ved biblioteket.

 

Brug via Bibliotek.dk

 1. Brugeren skal være logget ind på Bibliotek.dk for at læse artiklen.
  Men linket til artiklen kan ses af alle.
 2. Brugeren finder en artikelpost i Bibliotek.dk eller et materiale hvor der er anmeldelser knyttet til. Poster med Infomedialinks kan søges med phrase.specificmaterialtype="artikel (online)" - gælder artikler fra 17.9.2011 og anmeldelser fra 1.1.2012. De kodes med begrænset adgang fra 2013.
 3. Hvis artiklen eller anmeldelsen er omfattet af ordningen, er der et link: Læs artiklen eller Læs anmeldelsen. 
 4. Når brugeren klikker på linket, sker følgende (når brugeren er logget ind):
  • Brugerens data findes frem
  • Der tjekkes om brugerens bibliotek har abonnement
  • Brugeren tjekkes i bibliotekets lånerdatabase
   (alt dette sker uden brugerens viden)
 5. Hvis ovenstående går godt, får brugeren artiklen/anmeldelserne præsenteret på skærmen.
 6. Hvis ovenstående ikke går godt, får brugeren fx at vide at han skal logge und for at få adgang til hele artiklen.

 

Brug via DDB-CMS

Artikler: Der kan laves opslag i webservicen med artiklens faustnummer.
Anmeldelser: Der kan laves opslag i webservicen med enten faustnummer eller EAN (fx ISBN) på materiale der potentielt har anmeldelser i Infomedia.
Der er to måder at bruge servicen på:

 • Der kan laves et indledende tjek via servicen for at undersøge om det overhovedet er relevant at præsentere brugeren for fx et link til artiklen/anmeldelserne, og først når brugeren vælger at få artiklen/anmeldelsen hentes fuldteksten via servicen
 • Fuldteksten hentes med det samme
 1. Brugeren skal være logget ind
 2. Brugeren finder en artikelpost eller et materiale hvor der er anmeldelser knyttet til.
 3. Når servicen kaldes, sker følgende:
  • Der tjekkes om brugerens bibliotek har abonnement
  • Brugeren tjekkes i bibliotekets lånerdatabase
 4. Hvis ovenstående går godt, kan der laves en visning af fuldteksten i den lokale OPAC.

 

Opsætning af lånertjekmetode i VIP-basen

For at bibliotekets brugere kan få lov til at få adgang til Infomedias artikler hjemmefra, fx gennem Bibliotek.dk eller bibliotekets lokale grænseflade, skal biblioteket give Infomedia Fjernadgangsservicen lov til at anvende DBC's fælles lånertjekservice til brugerautentifikation.
Biblioteket skal i VIP under afsnit Slutbrugere > Lånertjek

 1. have oprettet en lånertjekmetode, som Infomedia fjernadgangsservicen skal anvende.
 2. Aktivér Infomedia under Fælles lånertjekservice

Se også den generelle information om Lånertjek i Bibliotek.dk

Indhold

De artikler og anmeldelser brugerne får adgang til, er de samme som der er adgang til gennem Netpunkt.
Læs mere om hvilke poster det drejer sig om.

Teknisk vejledning i lokal brug af webservicen

 

Nærmere oplysninger

Prisoplysninger - tegning af abonnement og spørgsmål kundeservice.dbc.dk

 

Infomedia fjernadgangsservice: Teknisk beskrivelse til lokal brug

Infomedia fjernadgangsservice: Teknisk beskrivelse til lokal brug Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 25.06.2012

Webservicen er beskrevet ved hjælp af en WSDL med tilhørende XSD. Den kan tilgås både som SOAP og REST, og man kan vælge om output skal være SOAP-XML, JSON eller PHP-serialiseret.

Servicen indeholder fire forskellige operationer:

 • checkArticleRequest: bruges til at tjekke om der findes en artikel i infomedia (opslag på faustnummer på artiklen i danbib)
 • checkReviewRequest: bruges til at tjekke om der findes anmeldelser af et materiale i infomedia (opslag på faustnummer/ean på det potentielt anmeldte materiale i danbib)
 • getArticleRequest: bruges til at hente fuldteksten af artiklen (opslag på faustnummer på artiklen i danbib)
 • getReviewRequest: bruges til at hente fuldteksten af anmeldelser (opslag på faustnummer/ean på det potentielt anmeldte materiale i danbib)

 

Følgende parametre skal sendes med i forespørgsler til servicen:

 • identifikation af slutbrugeren (userid + pin)
 • identifikation af biblioteket (biblioteksnummer)
 • identifikation af materialet (artikel eller anmeldt materiale) (faustnummer/ean)

 

Selve artiklerne fra InfoMedia returneres i HTML (lige meget hvilken af de tre outputmetoder man vælger fra servicen (SOAP-XML, JSON, PHP)). Denne HTML indeholder forskellige CSS-klasser, som kan anvendes, hvis man ønsker at style outputet i forhold til den brugergrænseflade det implementeres i.

Der må ikke ændres i HTML'en og alt skal vises, fx er det et krav i aftalen med InfoMedia, at InfoMedias logo vises øverst og at InfoMedias juridiske disclaimer vises i bunden af hver artikel.

CSS-klasser

Følgende klasser kan anvendes i forbindelse med styling af lokal visning:

div.infomedia_HeadLine til overskrift
div.infomedia_SubHeadLine til sekundær overskrift
div.infomedia_ByLine til forfatteren af artiklen
div.infomedia_DateLine til datoangivelsen
div.infomedia_paper til navn på avis
div.infomedia_text til brødteksten
div.infomedia_hedline til manchetten
div.infomedia_logo til placering af logo

Adgang til servicen

Adgang til servicen findes her: https://useraccessinfomedia.addi.dk

Beskrivelse af servicen:

 

Lånertjek og fjernadgang

Lånertjek og fjernadgang Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.12.2022

Indhold

DBCs fælles lånertjekservice

Den fælles lånertjekservicen er en webservice der anvendes af systemer og grænseflader til opslag i et bibliotekers lånerregistre, for at verificere om en bruger er indmeldt, og om vedkommende bruger evt. samtidig er er borger i kommunen.

Eksempler på produkter, der anvender servicen, er lånertjek i Bibliotek.dk, Netpunkt.dk, og Infomedia fjernadgangsservice. Eksempler på anvendelse i ikke-FBI-produkter er Filmstriben, Infomedia og eReolen.

Fordelene ved denne fælles lånertjekservice er:

 • at udbyderne af elektroniske ressourcer (produkter) ikke skal kende til de enkelte bibliotekers konkrete lånertjekmetode(r)
 • at biblioteket kan genbruge deres lånertjekmetode(r) til forskellige elektroniske ressourcer
 • at biblioteket selv kan vælge hvilken lånertjekmetode der skal bruges af de enkelte elektroniske ressourcer

laanertjek

Opsætning af lånertjekmetode i VIP-basen

For at kunne tilbyde slutbrugere fjernadgang, skal biblioteket lave opsætning i VIP-basen, før udbyderen af den konkrete elektroniske ressource (produkt) kan anvende den fælles lånertjekservice. Dette gøres i VIP-grænsefladen under afsnit Slutbrugere > Lånertjek.

I behøver kun at oprette én lånertjekmetode. Den kan efterfølgende anvendes til fjernadgang til flere forskellige elektroniske ressourcer (produkter), der har samme behov. Det er muligt ud for det enkelte produkt, at afmærke om der skal tjekkes på om brugeren bor i kommunen.

Teknisk dokumentation af webservice

VIP

VIP Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 18.11.2022

VIP-basen

VIP-basen (database over Vejviser- og InformationsParametre) er en fælles database over biblioteker. VIP-basen indeholder bl.a. vejviseroplysninger og tekniske oplysninger der anvendes i forbindelse med Bibliotek.dk, Netpunktog lånesamarbejdet, bibliotekernes oplysninger til brug for den fælles lånertjekservice, brønd-opsætning og meget andet.

Stamdata vedrørende danske biblioteker i VIP vedligeholdes af Slots- og Kulturstyrelsen, mens bibliotekerne selv vedligeholder alle de øvrige data om serveradresser, konfigurationer m.m.

Webservicen

http://openagency.addi.dk

Denne side viser en oversigt over tilgængelige versioner af OpenAgency. Ved at klikke på versionen er der adgang til en eksempelklient, ved at klikke på NEWS kan man se en historik over de forskellige versioner.

Læs mere om OpenAgency 

Adgang til at bruge servicen har alle biblioteker der betaler DanBib-licens og som har en netpunkt-adgangskode. Netpunkt-adgangskodens enkelte elementer (user, group, password) skal sendes med ved enhver forespørgsel til servicen.

OpenAgency indeholder en lang række funktioner, hvoraf nogle er meget specialiserede til brug for DBCs interne services, andre er også brugbare for eksterne serviceaftagere.

Brugsscenarier

Eksempler på brug af OpenAgency for eksterne serviceaftagere:

 • getRegistryInfo - Opdater lokalt lånerregister og biblioteker til brug i lånesamarbejdet. DBC anbefaler at bruge getRegistryInfo til opdatering af lokalsystemer med tekniske oplysninger om andre biblioteker til brug i lånesamarbejdet
 • findLibrary - Find bibliotek. Til dynamisk opslag på bibliotek, til brug på hjemmeside eller lokal grænseflade til bestil.
 • pickUpAgencyList - Til præsentation af liste over biblioteker der modtager bestillinger. Fx på en hjemmeside, til brug for bestilling.

Yderligere oplysninger

Se mere på https://www.dbc.dk/produkter-services/webservices/#OpenSearch.
Eller kontakt DBC på http://kundeservice.dbc.dk.