Lånesamarbejde

Lånesamarbejde Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 28.02.2023

DanBib-systemet tilbyder funktioner der understøtter bibliotekernes lånesamarbejde (ILL - Inter Library Loan).

Brugerrettet hjælp i Netpunkt, bibliotek.dk, BOB- og VIP-basen ligger i deres hjælpetekster. Informationen i Lånesamarbejde (se menuen til venstre) supplerer online-hjælpen, herunder især de forskellige muligheder der er for at DanBibs bestilsystem kan spille sammen med jeres lokale bibliotekssystem.

SLKS: Anbefalinger for de danske bibliotekers lånesamarbejde (PDF)

 

Overblik over bestil

Overblik over bestil Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 18.02.2022


BOB-basen og VIP-basen

Bestilsystemet i DanBib og Bibliotek.dk er bygget op omkring 2 systemer: "BOB-basen" og "VIP-Basen".

BOB-basen
Adgang: via Netpunkt.dk under Menu: BOB-basen
BOB-basen opsamler alle bestillinger, der genereres i bestilsystemet fra de grænseflader der afleverer bestillinger (Netpunkt, Zpunkt, Bibliotek.dk, lokale grænseflader via OpenOrder-webservicen).
BOB-vejledning

VIP-basen
Adgang: via https://vip.dbc.dk
. VIP-basen indeholder - for hvert bibliotek - de parametre, som bestilsystemet skal bruge for at kunne fungere efter bibliotekets ønsker og valg: hvordan bestillinger ønskes modtaget, format og protokol for bestillinger, elektroniske adresser (fx mailadresser, http-adresser, z3950 mv), vejviseroplysninger m.m.

 • Introduktion til VIP , fra VIP-basens hjælpetekst. Der er hjælp til at udfylde de enkelte afsnit i VIP-basen ved at klikke på hjælpeteksterne til de enkelte sider og afsnit. Hjælpeteksterne findes ved at klikke på informations-i'et i VIP.
 • Om lånertjek. Om brug af DBCs lånertjek-webservice ved adgang til forskellige online-produkter og i Bibliotek.dk; herunder link til en vejledning i at oprette lånertjekmetoder i VIP-basen.

Til toppen


Standarder i lånesamarbejdet

En oversigt over de standarder DBC anvender til dataudveksling i bestilsystemet kan ses her: https://danbib.dk/standarder.

Til toppen


Hvordan modtager vi bestillinger fra andre biblioteker?

Bestillinger fra andre biblioteker afsendt gennem DanBib (Netpunkt, Zpunkt eller OpenOrder-webservicen) kan modtages på følgende måde:

 • Via http(s) efter iso18626-ILL-standarden - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • Via z39.50-Z-bestil - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • Via maskinlæsbar mail ("Ill0") - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • I BOB-basen - til manuel efterbehandling.
 • Som almindelig læsbar mail - til manuel efterbehandling.

I bestemmer selv - via valg i VIP-basen (Lånesamarbejde > Bestillinger og lån) - på hvilken måde I vil modtage bestillinger fra andre biblioteker. Dette bestemmes som regel af jeres lokale bibliotekssystem, og I kan få præcise informationer hos leverandøren af jeres system.

Til toppen


Hvordan modtager vi slutbrugerens bestillinger fra Bibliotek.dk ?

Bestillinger fra Bibliotek.dk adskiller sig fra Netpunkt-bestillinger ved ikke at være 'bibliotek-til-bibliotek'-bestillinger ("ILL" - Inter Library Loan) men et "bestillingsønske" fra en slutbruger til brugerens lokale bibliotek (nemlig jer), som det er valgt i hhv. Bibliotek.dk. Bestillinger kan modtages på følgende måde:

 • almindelig læsbar mail - manuel efterbehandling
 • maskinlæsbar mail - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem
 • i BOB-basen - manuel efterbehandling. Fra BOB-basen kan en Bibliotek.dk-bestilling viderestilles som en DanBib (Netpunkt)-bestilling til et andet bibliotek, I kan sende svar til låner via mail m.m
 • via NCIP-metoden - reserveringer og bestillinger oprettes direkte i jeres lokalsystem (kun for materialer lokaliseret til jeres bibliotek)

BOB-vejledning
Bestilling direkte i lokalsystem med NCIP

I VIP-basens afsnit Slutbrugere > Bestillinger og lån bestemmer I, hvordan I vil modtage bestillinger fra Bibliotek.dk.

Til toppen


Hvordan besvarer vi bestillinger fra andre biblioteker?

 • Vi modtager bestillinger via http-iso18626: det lokale bibliotekssystem behandler bestillingen automatisk og sender (i reglen) svar til afsender-biblioteket. Er bestillinger sendt via DBCs bestilsystem, vil de tillige kunne ses i BOB-basen under "DanBib til os".
 • Vi modtager bestillinger automatisk via z39.50: det lokale bibliotekssystem behandler bestillingen automatisk og sender svar til afsender-biblioteket. Er bestillinger sendt via DBCs bestilsystem, vil de tillige kunne ses i BOB-basen under "DanBib til os".
 • Vi modtager bestillinger ved opslag i BOB-basen (DanBib til os): BOB-basen indeholder funktioner til at sende svar på bestillinger. Svaret sendes til afsenderen enten som mail, http-iso18626 eller som z39.50-illanswer, alt efter modtagerens bibliotekssystem.
 • Vi modtager bestillinger via almindelig mail: send svar (reply) fra jeres mailprogram. Svarmailens "Til"-felt udfyldes automatisk med afsender-bibliotekets svarmailadresse.
 • Vi modtager bestillinger automatisk via maskinlæsbar mail: det lokale bibliotekssystem vil (som regel) automatisk behandle bestillingen, herunder sende svar til afsender-biblioteket.

Til toppen


Hvordan modtager vi svar på bestillinger til andre biblioteker

Det bibliotek der modtager bestillingen, bestemmer hvordan de vil svare på den:

 • De modtager DanBib-bestillinger automatisk (via https-iso18626 eller z39.50): deres bibliotekssystem returnerer svar automatisk. I modtager svaret automatisk i jeres lokalsystem, hvis I er et z39.50- eller et https-iso18626-bibliotek. Hvis I modtager svar-på-bestillinger via mail, vil I få det som mail.
 • De modtager DanBib-bestillinger i BOB-basen og bruger BOB-basens svar-funktion: I modtager svaret automatisk i jeres lokalsystem, hvis I er et z39.50- eller et https-iso18626-bibliotek. Hvis I modtager svar-på-bestillinger via mail, vil I få det som mail.
 • De modtager DanBib-bestillinger på mail: I modtager svaret manuelt som mail, uanset I har et bibliotekssystem der kan modtage automatiske svar (z39.50 eller iso18626).

I skal udfylde VIP-basen med en svar-mailadresse (i Lånesamarbejde > Bestillinger og lån), uanset om I bruger BOB-basen, mail eller z39.50 til at modtage bestillinger. Ellers har bestilsystemet nogle gange ingen steder at gøre af svaret.

Til toppen


Hvordan får vi opdateret eget fjernlånssystem med afgivne DanBib-bestillinger

I kan få information om afgivne bestillinger til andre biblioteker (en "kvittering") afsendt gennem DanBib (Netpunkt eller BOB-basen) på følgende måde:

 • xml-format via https ("OrderReceipt"), til automatisk indlæsning i lokalsystem
 • maskinlæsbar mail - til automatisk indlæsning i lokalsystem - kræver kryptering af mails!
 • i BOB-basen til manuel efterbehandling - se i BOB under "DanBib fra os"
 • almindelig læsbar mail - til manuel efterbehandling

Links til teknisk beskrivelse (wsdl og xsd) af OrderReceipt-service.

Om OrderReceipt: OrderReceipt-kontrakten beskriver ikke en service som DBC udstiller, men beskriver den service et lokalsystem skal udstille for at DBCs bestilsystem kan opdatere det med en xml-formateret kvittering ved hjælp af en https-request. Formatet for denne xml-kvittering samt de mulige svar den lokale service skal returnere (herunder de mulige fejlmeddelelser), er beskrevet i xsd'en.

Dokumentation for ill0form-format

I bestemmer i VIP-basen (Lånesamarbejde > Bestillinger og lån) om og hvordan samt på hvilke serveradresser/endpoints I ønsker at modtage kvitteringer for afgivne bestillinger. Som oftest bestemmes dette af jeres lokale bibliotekssystem.

Alle afgivne bestillinger kan også ses i BOB-basen under DanBib (afgivne)

Til toppen


Datasikkerhed omkring CPR-numre i bestillinger

NCIP-bestillinger, iso18626-bestillinger og OpenReceipt-kvitteringer kan kun sendes mellem DBCs bestilsystem og lokalsystemer via en "sikker forbindelse" med https-protokollen.

Hvis I udelukkende bruger BOB-basen til at håndtere Bibliotek.dk- og DanBib-bestillinger, behøver I ikke tænke på dette. Kommunikationen mellem jeres lokale browser og hhv. Bibliotek.dk, Netpunkt og BOB-basen foregår med "https"-protokollen, og er som sådan en "sikker forbindelse".

Hvis I ønsker at modtage bestillinger eller kvitteringer på mail indeholdende brugerens CPR-nummer eller andre personhenførbare data, skal mailen krypteres.

Teknisk dokumentation: om kryptering af mails fra BOB-systemet (DanBib og Bibliotek.dk).

Til toppen

DBC's ip-adresser ved kommunikation med lokale systemer

DBC's ip-adresser ved kommunikation med lokale systemer Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 10. november 2015

Lokale firewalls kan have brug for at lave regler for hvilke maskiner man tillader at komme ind på forskellige adresser og portnumre. Her er en oversigt over de DBC-ip-adresser I ser hos jer for de forskellige services.

Den generelle anbefaling er at bibliotekerne i lokale firewalls - hvis man har brug for regler om indkommende trafik fra DBC - åbner for adgang til hele DBC's ip-interval: 193.111.162.0-193.111.162.255.
DBC har for nogle services etableret egentlig dobbeltdrift for at sikre os i forbindelse med fx brand. Derfor kan servicen afvikles på primære og sekundære driftmaskiner placeret i fysisk adskilte maskinstuer. Og vi har derfor brug for fx ved servernedbrud uden videre at kunne skifte mellem primære og sekundære maskiners ip-adresser.

z39.50-kommunikation

z39.50-opkald fra DBC vil komme fra følgende maskiner/adresser:

 • Holdingsopslag fra OpenHoldingStatus.addi.dk (webservicen) via tcp fra ip:
  193.111.162.2 (gw.dbc.dk). Dette gælder holdingsopslag fra alle systemer og ghrænseflader, hvor der skal anvendes z3950 mod lokalsystemet.
 • z-bestil (bestilling og svar på bestilling, ahipping, renew, cancel) via z3950: via tcp fra ip:
  193.111.162.2 (gw.dbc.dk)
 • Trafik fra DBC's interne net (fx bestil-systemets z39.50- og mailtrafik) kommer fra ip-adressen 193.111.162.2, alias gw.dbc.dk.

http(s)-kommunikation

Http(s)-kommunikation med DBC's systemer sker altid fra DBC's proxyserver på ip-adressen: 193.111.162.131, alias: phobos.dbc.dk.

Fx:

 • NCIP-lånertjek
 • NCIP-lånerstatus med fornyelse og annullering
 • http- og https-trafik fra bestilsystemet (iso18626, iso20775-holdingsopslag, OpenReceipt-kvittering)

Varsel ved ændringer

DBC vil bestræbe sig på at give et varsel på 5 arbejdsdage ved ændring af de faste ip-adresser der er dokumenteret på denne side. Dog kan skift mellem primære og sekundære driftmaskiner ske uden varsel. Vi informerer altid om ændringer på mailinglisten 'FBI-nyt' og på http://kundeservice.dbc.dk.

BOB og VIP vejledning

BOB og VIP vejledning Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 8.2.2024

Bestilsystemet i Netpunkt og Bibliotek.dk er bygget op omkring to systemer: BOB-basen og VIP-basen.

BOB-basen

BOB-basen opsamler alle bestillinger, der genereres i Netpunkt, Bibliotek.dk og Læsekompasset.

Det er BOB-systemet, der distribuerer bestillinger til modtagerbibliotekerne på den måde, de ønsker det (ved opslag i BOB, på e-mail, som z39.50-transaktion, ISO18626 eller vha. NCIP-metoden), ligesom BOB-systemet kan sættes op til at sende information om afgivne bestillinger til afsender-biblioteket (ved opslag i BOB, via orderReceipt eller som e-mail).

VIP-basen

VIP-basen indeholder - for hvert bibliotek - de parametre, som bestilsystemet skal bruge for at kunne fungere efter bibliotekets ønsker og valg: hvordan bestillinger ønskes modtaget, formater for bestillinger, elektroniske adresser (e-mail, url'er, z39.50-hostnames, NCIP-adresser, iso18626, iso20775), vejviseroplysninger m.m.

 

Automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger

Automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 15.03.2023

På denne side finder du generel information om automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger. Vejledning i at sætte VIP-basen op til automatisk fjernlån finder du her:
Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Generel information om VIP-basen:
VIP-vejledning (PDF)

Indhold

 

Hvad er formålet med automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger?

De vigtigste formål er:

 • At frigøre ressourcer på bibliotekerne ved at automatisere manuelt arbejde med Bibliotek.dk-bestillinger.
 • At lånerne får det ønskede materiale hurtigere.
 • At bestillinger spredes mere ud til flere biblioteker.

Det opnår vi ved at en Bibliotek.dk-bestilling kan laves til et fjernlån automatisk. Det vil sige: automatisk sendes til det bibliotek der først kan opfylde lånet (hvor materialet udlånes og står på hylden eller der er kortest reserveringskø). Derved overtager maskinerne arbejdet med at finde det bibliotek der først kan opfylde lånet. Et arbejde som ellers er lavet manuelt i BOB-basen eller Netpunkt.


Hvordan foregår det i praksis?

Systemet bygger på gensidig accept fra både låntager (det bibliotek der sender Bibliotek.dk-bestillingen automatisk videre) og långiver (det bibliotek der modtager bestillingen som fjernlån automatisk).

Det indebærer at låntagende bibliotek via VIP-basen har kontrol over:

 • Hvilke bestillinger der automatisk sendes videre.
 • Hvilke biblioteker der modtager bestillingerne.

På samme måde har de långivende biblioteker kontrol over hvilke typer af bestillinger de vil modtage automatisk. De skal nemlig selv aktivt sige Ja til dette (også i VIP-basen). Så kun hvis begge parter siger ja til automatiske bestillinger bliver en bestilling sendt automatisk!

Bestillinger der - af den ene eller den anden grund - ikke kan automatiseres, sendes til brugerens bibliotek som en almindelig Bibliotek.dk-bestilling. Og herfra kan den så gå videre til de långivende biblioteker; men altså først efter en manuel proces.

Det betyder - for de långivende biblioteker der siger Nej til at modtage bestillinger automatisk - at de måske modtager bestillingen alligevel! Men så først efter at den har været en tur omkring personale på det låntagende bibliotek.

Alle valg og indstillinger vedrørende automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger opretter biblioteket i VIP-basen, i afsnittene Lånesamarbejde > Automatisk fjernlån (hhv. långiver og låntager).

Når en bestilling ikke sendes automatisk videre, forsynes den med en note i BOB-grænsefladen til låntager om årsagen til dette (fx at ingen biblioteker ville levere automatisk, at det var for nyt osv.).


Låntagende bibliotek: hvilke bestillinger kan vi automatisere?

Som Låntagende bibliotek bestemmer biblioteket i VIP-basen hvilke Bibliotek.dk-bestillinger der vil blive forsøgt bestilt automatisk. De mulige indstillinger omfatter:

 • materialetyper
 • hvor nyt er materialet
 • valg af långivende biblioteker
 • betingelse for automatisering: materialet umiddelbart tilgængeligt eller oprettes reservering?

Materialetyper

Følgende materialetyper kan slås til eller fra:

 1. Bøger på dansk
 2. Bøger på andre sprog
 3. Lydmaterialer på cd
 4. Lydmaterialer på bånd
 5. Indspillet musik
 6. Noder
 7. Video/dvd (brugsretskategori A,B,C+ og D)
 8. Cd-rom, herunder: Spil (PlayStation, Nintendo, X-Box, DVD-rom)

Det betyder at andre materialetyper (først og fremmest tidsskrifter og artikler, men også fx brætspil) ikke vil blive automatiseret.

Hvor nyt er materialet

Bibliotekerne kan sætte en nyhedsperiode (i antal dage) som betingelse for automatisk fjernlån. Det betyder at materialet ikke må være nyere end xx antal dage hvis det skal bestilles automatisk. Da bibliografiske poster ikke indeholder en udgivelsesdato (højest et udgivelsesår), bruger vi datoen for postens oprettelse i Bibliotek.dk til at regne ud om et materiale er for nyt til at bestilles automatisk (danMarc2 felt: 001 *d).

Valg af långivende biblioteker

En Bibliotek.dk-bestilling videresendes kun automatisk til biblioteker der har sagt Ja til at modtage automatisk genererede bestillinger. I VIP-basen kan låntagende bibliotek vælge mellem de mulige långiver-biblioteker, enten Alle biblioteker eller udpege fra en liste over de mulige biblioteker.

Oprettes reservering?

For hver materialetype kan I vælge mellem Reserveres og Reserveres ikke. Reserveres betyder at bestilling sendes til hurtigste leverandør, selvom materialet er udlånt alle steder (der er kun gule lamper). I så fald vælges det långivende biblioteket med den korteste ventetid.

Vælger i Reserveres ikke for en materialetype, betyder det at bestillingen kun automatiseres hvis der blandt et af de långivende biblioteker er et ledigt eksemplar på hylden (grøn lampe). Hvis materialet er udlånt alle steder, bliver bestillingen ikke sendt automatisk. I må så håndtere den manuelt og selv vælge en leverandør.

Husk at kopiere ændringer i indstillinger i VIP-basen til filialer. I princippet kan de enkelte folkebiblioteksfilialer dog have egne indstillinger for automatisk fjernlån.


Långivende bibliotek: hvilke bestillinger vil vi modtage automatisk?

Som Långivende bibliotek bestemmer biblioteket i VIP-basen hvilke automatisk genererede Bibliotek.dk-bestillinger de vil modtage fra de låntagende biblioteker. De mulige indstillinger omfatter:

 • materialetype
 • hvor nyt materialet er.

Materialekategorier og nyhedsindstillinger er de samme som for låntagende biblioteker.

Den mest restriktive vinder

Både som låntagende og långivende bibliotek kan I frit vælge mellem de mulige materialetyper og nyhedsperiode. Det er den mest restriktive der vinder, fx: hvis:

 • en låntager har sagt at materialet skal være mere end 30 dage gammelt
 • eneste långiver har sagt 180 dage
 • posten på materialet som låneren ønsker er 100 dage gammel

Så vil bestillingen ikke blive sendt automatisk til långiver.

Den sendes som almindelig Bibliotek.dk-bestilling til låntagende bibliotek. Som manuelt tager stilling til hvor den skal sendes til. Fx til det långivende bibliotek med 180-dages-reglen, som så må tage stilling til om de vil låne materialet ud.


Hvordan udvælges långivende bibliotek?

Långivende bibliotek (det bibliotek der modtager bestillingen) vælges ud fra:

 1. Hvem blandt de lokaliserede biblioteker har sagt Ja til at modtage denne bestilling automatisk - og er disse biblioteker med på låntagende biblioteks liste over långivere?
 2. Hvem kan levere hurtigst?

Punkt 1. bestemmes ud fra den bibliografiske post samt bibliotekernes valg i VIP-basen.

Punkt 2. afgøres ved et holdingsopslag direkte mod lokalsystemet på de mulige biblioteker.

Holdingsopslag

En forudsætning for at et bibliotek kan optræde som Långiver i automatisk fjernlån er at det lokale bibliotekssystem kan besvare en holdingsforespørgsel (via z3950 eller http-ISO20775). Det er den samme teknik som kendes fra Netpunkts funktion Vis lokal beholdning. For at være långiver skal I kort sagt have "farvede lamper" ud for jeres lokaliseringer i Netpunkt. Det er altså bibliotekets bibliotekssystem der afgør dette. Se mere om dette på DanBib-info-siden Vis lokal beholdning. Her finder du også et afsnit om teknikken bag et sådant opslag. 

Hvis flere biblioteker kan levere? Lånevejenes betydning.

Hvis svaret på holdingsopslaget er at flere biblioteker kan opfylde lånet med samme leveringsdato (enten straks eller senere), vil systemet sende bestillingen til det bibliotek der står øverst i låntagende biblioteks Lånevej. Dvs. står øverst i den tabel der sorterer låntagende biblioteks lokaliseringer i DanBib. Denne tabel kan hvert enkelt bibliotek selv redigere. Det sker i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Låneveje. Se mere om redigering af låneveje under hjælpeteksten i VIP og her på Danbib.dk: Låneveje.

Hvad med brugerens interessedato?

Når brugeren udfylder sin bestilling i Bibliotek.dk, angiver hun en sidste interessedato for hvornår materialet ønskes. BOB-systemet sammenholder denne sidste interessedato med de leveringsdatoer som bibliotekerne oplyser i holdingsopslaget. Hvis intet bibliotek kan levere materialet inden udløbet af låneres interessedato, bliver bestillingen ikke automatiseret; men sendes til brugerens bibliotek til manuel opfølgning.


Hvad med filialbestillinger?.

I skal tage stilling til om de bestillinger, hvor en bruger har valgt en filial som afhentningssted, skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Afsender på bestillinger. Skriv biblioteksnummer for det betjeningssted der skal være afsender af bestillinger (hovedbibliotek eller filial).

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.


Automatisk fjernlån af eget materiale

I har mulighed for at lade bestilsystemet lave automatisk fjernlån ud af bestillinger på jeres egne udlånte materialer. Her skal I for hver materialetype kun vælge mellem:

 • Ja
 • Nej

Betydning af disse valg:

 • Hvis I ikke under nogen omstændigheder ønsker automatisk fjernlån af eget materiale, vælg Nej - dette er også den fast forvalgte indstillling (default).
 • Hvis I ønsker at deltage og udnytte muligheden for automatisk fjernlån af eget materiale, vælg: Ja.

Vælger I Ja, ligger alle øvrige indstillinger fast i systemet i form af to profiler:

 1. Folkebiblioteksprofil
 2. FFU-profil

ved at vælge en af disse to profiler sættes indstilling for:

 • Materialets alder: Folkebiblioteksprofil: materialet skal være over 365 dage gammelt, FFU-profil: ingen krav til materialets alder
 • Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån
 • Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 14 dage (profil 1) / 10 dage (profil 2)

I BOB-grænsefladen kan bestillinger der er behandlet efter Automatisk fjernlån af egne materialer søges frem i dropdown-listen Automatisk fjernlån.

 


Kontakt

kundeservice.dbc.dk

 

 

Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån Anonym (ikke efterprøvet)

Senest opdateret: 8.2.2024

Denne side beskriver hvordan I sætter VIP-basen op til automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger.

Generel information om automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger:
Automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger

Indhold:

 

Låntager og långiver

Hvert enkelt bibliotek kan være både långiver og låntager i forbindelse med automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger.

Låntager: Modtager Bibliotek.dk-bestilling fra slutbruger og sender fjernlånsbestilling automatisk til långiver.

Långiver: Modtager fjernlånsbestillinger automatisk.

 

Udfyld VIP som låntager

Begynd med at gå ind i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Automatisk fjernlån - låntager

 1. Sæt hak ved de materialetyper som I ønsker at automatisere Bibliotek.dk-bestillinger på.
 2. Angiv hvor nyt materialet må være.
 3. Vælg for hver materialetype mellem Reserveres og Reserveres ikke
 4. Hvis I ønsker automatisk fjernlån af eget materiale for den pågældende materialetype, aktiverer I ligeledes det.
 5. Klik herefter på Gem ændringer.

Husk at vælge og udfylde låntager-indstillinger på filialer også. 

Alle skal tage stilling til filialbestillinger!

- uanset om I er et folkebiblioteks- eller forskningsbiblioteksvæsen med filialer. Hvis I har filialer der kan vælges som afhentningssted i Bibliotek.dk: I skal tage stilling til om filialbestillinger skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basen under Lånesamarbejde > Bestillinger og lån, under punktet 'Afsender af bestilling'. Her kan I indsætte hovedbibliotekets biblioteksnummer på den enkelte filials VIP-profil, eller I kan skifte til de enkelte filialers VIP-profil og indsætte den enkelte filials biblioteksnummer. Hvis værdien ikke er sat, bliver hovedbiblioteket afsender.

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.

 

Udfyld VIP som långiver

I kan kun slå jer til som långiver hvis jeres bibliotekssystem kan besvare et beholdningsopslag via ISO20775.

Gå i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Automatisk fjernlån - långiver

 1. Sæt hak ved de materialetyper hvor I ønsker at stå som modtager af automatiske fjernlånsbestillinger.
 2. Angiv hvor nyt materialet må være.
 3. Vælg profil: Folkebiblioteksprofil eller FFU-profil (se nedenfor)
 4. Klik herefter på Gem ændringer.

Folkebiblioteksprofil

Materialets alder: materialet skal være over 365 dage gammelt. 
Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån.
Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 10 dage.

FFU-profil

Materialets alder: Ingen krav til materialets alder
Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån.
Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 14 dage.

Skal filialer vælge långiver-indstillinger?

Kun hvis filialen har selvstændige lokaliseringer med eget biblioteksnummer i Bibliotek.dk og Netpunkt, ellers ikke! Det vil sige at folkebiblioteker kun sætter långiver-indstillinger for hovedbiblioteket. Forskningsbiblioteker hvor filialer/betjeningssteder har egen lokalisering, skal sætte långiver-parametre for hvert biblioteksnummer der har egne lokaliseringer.

 

Afmærkning af bestillinger i BOB (statuskoder)

Når I har slået jer til som låntager for en materialetype, vil de enkelte bestillinger på denne materialetype i BOB-basen (eller bestillinger på mail) indeholde en note i Bemærkninger-feltet som fortæller om resultatet.

Bestillinger der ikke automatiseres

Systemet vil - hvis I har meldt jer som låntager - altid forsøge at automatisere bestillingen. Men alle jeres valg gør at det nogle gange ikke lykkes. Når det sker sætter vi én af følgende noter:

 • Materialet er for nyt til aut (5) (dvs. for ny for jer/låntager, sammenlign note 7)
 • Ingen långivere til materialet (6) (dvs. ingen blandt de potentielle långivere udlåner denne materialetype automatisk)
 • Ikke aut: For nyt for långivere (7) (sammenlign note 5, for nyt for låntager. Det er den mest restriktive der vinder!)
 • Posten kan ikke bestilles automatisk (9) (dvs. af tekniske årsager, materialet er fordelt på flere udlånsenheder og kan ikke håndteres automatisk)
 • Materialet udlånes ikke (10) (dvs. der er røde lamper overalt; kun til brug på læsesal m.v.)
 • Kan ikke aut. efter opslag (11) (fx fordi ingen långiver-biblioteker oplyser forventet leveringsdato for dette materiale, typisk undervejsmateriale, eller der er flere årsager)
 • Kan ikke lev. inden interessedato (12)
 • Bestilling ikke aut., årsag: fejl (13) (fx fordi beholdningsopslag i lokalsystemer ikke har givet brugbare svar)
 • Intet ledigt ex. fundet (14) (dvs. noten optræder kun hvis bibliotekt har valgt Reserveres ikke for den pågældende materialetype).

BOB-programmet undersøger materialets tilgængelighed i mange biblioteker ad gangen. Der kan derfor være flere forskellige årsager til at bestilling ikke automatiseres. Fx: ét bibliotek låner ikke materialet ud, et andet udlåner det men det er for nyt, på det tredje kan det ikke leveres inden lånerens interessedato osv. Hvis der er flere årsager til manglende automatisering skriver BOB kun én note i bestillingen; i dette tilfælde vælges note 11: Kan ikke aut. efter opslag (11).

 

Mere information

Læs mere om automatisk fjernlån af Bibliotek.dk bestillinger på: http://www.danbib.dk/index.php?doc=autfjern.


Kontakt: http://kundeservice.dbc.dk..

 

 

Låneveje

Låneveje lho

Sidst opdateret: 28.02.2023

Låneveje: sortering af lokaliseringer i Netpunkt og BOB

Hvad er en lånevej?
Hvilke biblioteker har en lånevej?
Hvordan er en lånvej for et forskningsbibliotek opbygget?
Hvordan er en lånevej for et folkebibliotek opbygget?

Hvad er en lånevej?

En lånevej er en liste over biblioteksnumre i en bestemt rækkefølge. Denne rækkefølge bestemmer sorteringen af lokaliseringer i Netpunkt og BOB. Principperne for rækkefølgen af lokaliseringerne er bestemt af Slots- og Kulturstyrelsen. Men det enkelte bibliotek kan i VIP-basen selv redigere rækkefølgen af de øverste lokaliseringer i Netpunkt og BOB.

SLKS: Anbefalinger for de danske bibliotekers lånesamarbejde (PDF)

Hvilke biblioteker har en lånevej?

 • forskningsbiblioteker: alle forskningsbiblioteker har deres egen lånevej
 • folkebiblioteker: kun hovedbiblioteker har deres egen lånevej. Filialer der bruger Netpunkt og BOB skal for at få vist lokaliseringer korrekt logge ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login.

Hvordan er en lånevej for et forskningsbibliotek opbygget?

For forskningsbiblioteker kommer lokaliseringerne i denne rækkefølge (SLKS anbefaling):

 • egen samling
 • lovbiblioteker
 • øvrige forskningsbiblioteker
 • nærtliggende centralbibliotek
 • andre centralbiblioteker
 • andre folkebiblioteker
 • endvidere efter lovbibliotekerne nærtliggende biblioteker efter eget valg.

Hvordan er en lånevej for et folkebibliotek opbygget?

For folkebiblioteker kommer lokaliseringerne i denne rækkefølge (SLKS anbefaling):

 • egen samling
 • eget centralbibliotek
 • overbygningsbiblioteker
 • andre centralbiblioteker
 • andre folkebiblioteker i øvrigt
 • lovbiblioteker og øvrige forskningsbiblioteker.
 • endvidere efter eget CB, nærtliggende biblioteker efter eget valg.

        

Bestilformater

Bestilformater Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret den 10.07.2019

DanBib og det lokale bibliotekssystem kan udveksle ill-meddelelser direkte. Nedenfor findes dokumentation af de tekniske udvekslingsformater.

Se også:

Bestillingsstatistik

Bestillingsstatistik nla

Sidst opdateret den 6.1.2022

Her finder du bestillingsstatistik for slutbrugerbestillinger (fx bestillinger i Bibliotek.dk) og fjernlånsbestillinger (bestillinger fra bibliotek til bibliotek via Netpunkt og BOB).

Bestillinger i DDB CMS (folkebibliotekernes hjemmesider) opgøres ikke pt.

 

Bestillingsstatistik for slutbrugerbestillinger (Bibliotek.dk) og fjernlånsbestillinger (Netpunkt/BOB) publiceres på:

 • bestilstats.dbc.dk (åbner i nyt vindue/fane)
 • oversigten rummer optælling af bestillinger fra 2019 og frem
 • oversigten opgøres måned for måned. Aktuel måned frem til d.d.
 • samlet for hele året til d.d.

Siden rummer:

 • Bestillinger til biblioteker (åbner i nyt vindue)
  • Oversigt over slutbrugerbestillinger og fjernlånsbestillinger til de enkelte biblioteker
  • Skriv biblioteksnummer og vælg årstal i vælgeren øverst
  • Der skal søges på hver enkelt afdeling i et biblioteksvæsen
    
  • Oversigten rummer Slutbrugerbestillinger
   • Samlet antal slutbrugerbestillinger
   • Bibliotek.dk bestillinger
   • Slutbrugerbestillinger fra andre grænseflader (Læsekompas, DDB-CMS - disse opgøres ikke pt.))
   • Heraf Bibliotek.dk-bestillinger til eget bibliotek
   • Heraf Bibliotek.dk-bestillinger som videresendes til andre biblioteker (BOB manuelt, automatisk fjernlån)
   • Automatiserede bestillinger heraf.
     
  • Fjernlånsbestillinger til/fra enkeltbiblioteker (BOB, Netpunkt)
   • Samlet antal fjernlånsbestillinger til andre biblioteker
   • Heraf fjernlånsbestillinger til folkebiblioteker
   • Heraf fjernlånsbestillinger til FFU-biblioteker
   • Heraf fjernlånsbestillinger til udenlandske biblioteker
   • Automatiserede af det samlede antal fjernlånsbestillinger til andre biblioteker
   • Samlet antal modtagne fjernlånsbestillinger fra andre biblioteker
   • Heraf modtagne fjernlånsbestillinger fra folkebiblioteker
   • Heraf modtagne fjernlånsbestillinger fra FFU-biblioteker
     
 • Slutbrugerbestillinger til alle biblioteker (åbner i nyt vindue)
  • Vælg årstal i vælgeren øverst
  • Oversigten rummer slutbrugerbestillinger samlet for alle biblioteker opdelt efter:
    
  • Samlet oversigt over alle slutbrugerbestillinger til alle bibliotekstyper
   • Samlet antal slutbrugerbestillinger
   • Heraf til eget bibliotek
   • Heraf til andre biblioteker
   • Heraf automatiserede af det samlede antal
  • Samlet oversigt over slutbrugerbestillinger til folkebiblioteker
   • opdelt efter samme mønster som det samlede antal
  • Samlet oversigt over slutbrugerbestillinger til FFU-biblioteker
   • opdelt efter samme mønster som det samlede antal.
     
 • Fjernlånsbestillinger til alle biblioteker (åbner i nyt vindue)
  • Vælg årstal i vælgeren øverst
  • Oversigten rummer fjernlånsbestillinger samlet for alle biblioteker opdelt efter
    
  • Samlet oversigt over alle fjernlånsbestillinger
   • I alt (denne oversigt rummer også bestillinger til Dummy-biblioteket 100400)
   • Heraf samlet oversigt over fjernlånsbestillinger til folkebiblioteker
   • Heraf samlet oversigt over fjernlånsbestillinger til FFU-biblioteker
   • Heraf samlet oversigt over fjernlånsbestillinger til udenlandske biblioteker (fra netpunkt/BOB)
   • Heraf automatiserede bestillinger af det samlede antal.
  • Samlet oversigt over fjernlånsbestillinger fra alle folkebiblioteker
   • I alt (denne oversigt rummer også bestillinger til Dummy-biblioteket 100400)
   • opdelt efter samme mønster som samlet for alle biblioteker
  • Samlet oversigt over fjernlånsbestillinger fra alle FFU-biblioteker
   • I alt (denne oversigt rummer også bestillinger til Dummy-biblioteket 100400)
   • opdelt efter samme mønster som samlet for alle biblioteker

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt DBC Kundeservice

Bogbusser og bestil

Bogbusser og bestil Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 4. september 2023

Indhold:

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen
Bogbusholdepladser i Bibliotek.dk-grænsefladen
Bogbusholdepladser i Bibliotek.dk- og Netpunkt-bestillinger

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen

 1. Vælg bogbussen under betjeningssteder (øverst til venstre efter login i VIP)
 2. Klik på Om biblioteket i menuen og derefter Bogbusholdepladser.
 3. Klik på Tilføj bogbusholdeplads og skriv holdepladsens navn i tekstfeltet. Gentag for hver bogbusholdeplads. Bogbusholdepladserne sorteres automatisk alfabetisk.

Bogbusholdepladserne i Bibliotek.dk-grænsefladen

Når I har oprettet jeres bogbusholdepladser i VIP-basen, bliver brugeren i Bibliotek.dk præsenteret for en dropdown-liste med holdepladser på bestillingens trin 2 (Valg af bibliotek). Brugeren kan ikke bestille afhentning hos en bogbus uden at vælge en holdeplads. 

Eksempel:

Vælg bogbusholdeplads

Tilsvarende bliver brugeren præsenteret for listen, hvis han ønsker at gemme bogbussen som Favoritbibliotek i Mit Bibliotek.dk.

Hvordan ser I holdepladserne i Bibliotek.dk- og Netpunkt-bestillinger?

Bogbusholdepladserne optræder på lidt forskellig måde i bestillingerne, alt efter om det er bestillinger fra Bibliotek.dk (i BOB-basen eller på mail), eller om det er Netpunkt-bestillinger; herunder også kvitteringer der downloades til eget fjernlånssystem.

I eksemplerne nedenfor har brugeren valgt Gassum som bogbusholdeplads.

Bibliotek.dk-bestillinger (BOB-basen)

I BOB-basen (Bibliotek.dk-fanen) ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbus (773004) - Bogbus: Gassum torsdag

I en NCIP Request Item-bestilling vil en bogbusholdeplads være formateret således:

 <ToAgencyId>
  <UniqueAgencyId>
  <Scheme>http://biblstandard.dk/ncip/schemes/agencysubdiv/1.0/</Scheme>
   <Value>DK-773004_Gassum torsdag</Value>
  </UniqueAgencyId>
 </ToAgencyId>

 

Netpunkt-bestillinger, herunder downloadede kvitteringer

Bogbusholdepladsen overføres til Netpunkt-kvitteringen hvis:

 • Bibliotek.dk-bestillingen fra BOB-basen sendes videre til et andet bibliotek, eller
 • hvis Bibliotek.dk-bestillingen bliver lavet om til en automatisk fjernlånsbestilling.

I begge tilfælde vil bogbusholdepladsen stå i Bemærkninger-feltet i DanBib-kvitteringen, foranstillet en fast tekst: 'busholdeplads:' efterfulgt af blanktegn, således:

I BOB-basen (DanBib-afgivne) ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbussen (773004) - Bogbus: Gassum - torsdag
   Stemannsgade 2
   8900 Randers
 

En kvittering i OrderReceipt-xml-formatet ser således ud:

    <ubf:pickUpAgencyId>773004</ubf:pickUpAgencyId>
    <ubf:pickUpAgencySubdivision>Gassum torsdag</ubf:pickUpAgencySubdivision>

 

Filialbestillinger

Filialbestillinger Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 20.06.2022

Filialbestillinger - skal filialen være afsender eller afhentningssted?

Indhold:


Hvad er en filialbestilling?
Når filialen er afsender

Når filialen er afhentningssted

Hvordan ændrer I filialer til/fra afsender/afhentningssted?

Ny BOB og biblioteker i professionshøjskoler, UC'er mv

Hvad er en filialbestilling?

Når I sender bestillinger til andre biblioteker - fra Netpunkt, fra BOB-basen eller som automatisk fjernlån fra fx Bibliotek.dk - vil bestillingen være en filialbestilling når:

 • Filialen er logget ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login og har gemt sit eget filial-biblioteksnummer i Netpunkt-Indstillinger - eller
 • Bestillingen er lavet i BOB-basen og der er valgt en filial som afhentningssted i Bibliotek.dk - og filialen er logget ind i BOB med hovedbibliotekets nummer.
 • Bestillingen er lavet i Bibliotek.dk af en bruger der har valgt en af jeres filialer som bestil-bibliotek

Det bibliotek der modtager en filialbestilling (långivende bibliotek) ser kun ét biblioteksnummer som afsender af bestillingen. Det gælder uanset hvordan biblioteket modtager bestillinger: via mail, i BOB-basen eller via automatiske systemer (iso18626).

Ser långivende bibliotek så filialens eller hovedbibliotekets biblioteksnummer? Det bestemmes af om bestillingen afsendes med filialen som afsender eller som afhentningssted. Denne forskel bestemmer også til hvem (dvs.: til hvilket biblioteksnummer) långivende biblioteket udlåner materialet.

Nedenfor kan I se:

 • Hvad er forskellen på at sende filialbestillinger med filialen som afsender eller afhentningssted? Både for det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) og for det der afsender bestillingen (låntagende bibliotek).
 • Hvordan kan I bestemme om jeres filialbestillinger skal sendes som det ene eller det andet?

Når filialen er afsender

Det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) ser kun filialens biblioteksnummer.

 • De udlåner materialet til filialens biblioteksnummer.
 • Køresedler udskrives med filialen som modtager af materialet.

Det betyder for låntagende bibliotek:

 • Filialen skal være oprettet i långivende biblioteks lånerregister (have "lånerkort")
 • Fornyelse og annullering skal ske med filialens lånernummer.

Sådan ser bestillingen ud for det långivende bibliotek

I en iso18626-bestilling

requestingAgencyId = DK-710117
- dvs. långivende bibliotek (supplyingAgency) ser kun filialens biblioteksnummer.

I BOB-basen eller på mail:

Bestilt af:
710117-710117
Københavns Kommunes Biblioteker - Valby Bibliotek (710117) (J)

Sådan ser det ud i kvittering til eget system

Når filialen er afsender vil kvitteringen til eget system alene indeholde information om afsender, dvs. filialens biblioteksnummer. Hovedbiblioteket er underforstået.

I BOB-basen (DanBib-Afgivne):

Bestilt af:
710117-710117
Københavns Kommunes Biblioteker - Valby Bibliotek (710117) (J)

I maskinlæsbart kvitteringsformat i xml (OpenReceipt):

<ord:pickUpAgencyId>DK-758001</ord:pickUpAgencyId>
<ord:requesterId>DK-758001</ord:requesterId>

I maskinlæsbart kvitteringsformat på mail (IILL0):

059:079 0
059:080 2
059:060:063 710117
059:060:159:160 Annexstræde 2
059:060:159:161 Valby


Når filialen er afhentningssted - hovedbibliotek er afsender

Det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) ser alene hovedbibliotekets/biblioteksvæsnets biblioteksnummer. Al information der vedrører oplysninger om afhentningsstedet/filialen er filtreret væk.

Det betyder for det långivende bibliotek:

 • De udlåner materialet til hovedbibliotekets/væsnets biblioteksnummer.
 • Køresedler udskrives med hovedbiblioteket som modtager af materialet.

Det betyder for det låntagende bibliotek:

 • Hovedbiblioteket skal være oprettet i långivende biblioteks lånerregister (have "lånerkort").
 • Fornyelse og annullering skal ske med hovedbibliotekets "lånerkort".

Sådan ser bestillingen ud for det långivende bibliotek

I en iso18626-bestilling

requestingAgencyId = DK-758000
- dvs. långivende bibliotek (supplyingAgency) ser kun hovedbibliotekets biblioteksnummer.

I BOB-basen eller på mail:

Bestilt af:
758000-758000
Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek

Sådan ser det ud i kvittering til eget system

Kvittering til eget system vil indeholde information om både afsender (hovedbibliotek) og afhentningssted (filial).

Det ser sådan her ud i BOB-basen og på almindelig mail:

Bestilt af:
758000-758000
Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek

Afhentningssted:
Bov Bibliotek 758001

I maskinlæsbart kvitteringsformat i xml (OpenReceipt) ser det sådan her ud:

<ord:pickUpAgencyId>DK-758001</ord:pickUpAgencyId>
<ord:requesterId>DK-758000</ord:requesterId>

Det ser sådan her ud i det maskinlæsbare kvitteringsformat på mail (IILL0):

059:079 0
059:080 2
059:060:061 Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek (758000)
059:060:063 758000
059:060:159:160 Haderslevvej 3
059:060:159:161 Aabenraa
059:079 7
059:080 2
059:060:061 Bov Bibliotek
059:060:063 758001


Hvordan bestemmer I om filialer er afsender eller afhentningssted?

I skal rette to steder:

 1. - i Netpunkt Indstillinger - vælg opsætningen ved login
 2. - i VIP-basen

- som beskrevet herunder.

I Netpunkt: vælg filialbestilling

Som hovedregel benytter alle biblioteker i et biblioteksvæsen samme login til Netpunkt: nemlig hovedbibliotekts. Da Netpunkt kun afleverer ét biblioteksnummer for afsender, når bestillingen sendes til bestilsystemet, skal filialens biblioteksnummer med i bestillingen. Det gøres via Netpunkt indstillinger.

Når filialen logger ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login, skal den derfor gemme sit biblioteksnummer i Netpunkt-Indstillinger sådan her:

 1. Gå ind i Netpunkt
 2. Vælg Indstillinger
 3. Vælg Tilføj ny
 4. Navngiv Indstilling, som kan vælges på login-siden efterfølgende (fx filialens nummer eller navn)
 5. Skriv filialens biblioteksnummer i feltet Afhentningsbibliotek …
 6. Klik på Gem

Ved login vælges fremover den Indstilling, sammen med øvrige login-oplysninger. I kan også skrive afsender-biblioteksnummeret direkte i bestil-blanketten i Netpunkt, men ved at gemme i Opsætning slipper I for at huske på det hele tiden.

I VIP-basen: vælg Afsender eller Afhentningssted

I VIP-basen bestemmer I om filialbestillinger skal sendes med filialen som afsender eller afhentningssted:

 1. Gå ind i filialens VIP-base. Hvis I går ind med hovedbibliotekets login får I adgang til de enkelte filialers VIP-baser øverst til venstre.
 2. Gå til afsnittet Lånesamabejde > Bestillinger og lån > Vores bestillinger til andre biblioteker  > Afsender af bestilling. Her er en indtastningsboks hvor I skriver biblioteksnummer på det bibliotek der skal være afsender. Dvs.:
  • filialens biblioteksnummer (filialen er afsender) - eller:
  • hovedbibliotekets biblioteksnummer (hovedbiblioteket er afsender - filialen er afhentningssted).
 3. Klik på Gem ændringer, for at gemme jeres valg.
 4. Dette skal I gentage for alle de filialer hvor I ønsker at sætte denne indstilling.

Har I spørgsmål eller problemer med dette? Kontakt:
http://kundeservice.dbc.dk.

Kryptering

Kryptering Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 19-12-2022

Nogle biblioteker ønsker at modtage mails fra bibliotek.dk eller DanBib-bestilsystemet med brugerens navn og/eller CPR-nummer (eller andre personhenførbare data). Det kan fx være:

 • bibliotek.dk-bestillinger modtaget på e-mail.
 • Mailkvitteringer for bestillinger udført i BOB-basen eller Netpunkt.

For at dette kan ske på sikker og lovlig vis tilbyder DBC at sende disse i form af S/MIME-krypterede mails.

For at vi kan sende krypterede mails til et bibliotekssystem skal vi have modtaget:

 • biblioteksnummer for bibliotek
 • mailadresse(r) som skal modtage krypterede mails
 • for hver mailadresse: et certifikat (offentlig nøgle)
 • udløbsdato for certifikatet
 • oplysning om 'base64-encoding'-oplysning skal fjernes fra mailheader eller ej (fjernes default)

Det er som regel leverandøren af jeres bibliotekssystem der sørger for dette, da dekrypteringen lokalt jo skal fungere sammen med det lokale bibliotekssystem.

Anmodning om registrering af mailadresse til kryptering + de øvrige oplysninger sendes til DBC's Kundeservice. DBC lægger disse oplysninger i en særlig skjult tabel i VIP-basen. Når vi har givet besked om at oplysningerne er lagt vil BOB være klar til at sende krypterede mails.

Kryptering vil derefter være i drift når biblioteket opdaterer VIP-basen med de mailadresser der skal modtage krypterede e-mails. Det kan fx være til Netpunkt-bestillinger og/eller -kvitteringer i Lånesamarbejde > Bestillinger og lån eller i Slutbrugere > Bestillinger og lån. Husk også at kontrollere samme sted i VIP-basen den er sat rigtigt op med format for mailbestilling.

I øvrigt ...:

 • DBC går ud fra at biblioteket eller systemleverandøren selv genererer offentligt og privat certifikat.
 • Når certifikatet udløber: et certifikat har en begrænset gyldighed, fx 2 år. I - eller jeres leverandør - skal selv være opmærksom på fornyelse af certifikat i god tid inden det udløber. DBC skal have nyt certifikat 2-3 arbejdsdage inden udløbsdato, med forslag til installationstidspunkt. Hvis certifikatet udløber, sender bestilsystemet mailen i ukrypteret tilstand, med angivelse i mail-subject-feltet at 'CERTIFICATE IS OUT OF DATE'.
 • Når I skal ændre mailadresse: hvis I skal ændre en mailadresse der modtager krypterede e-mails fra DanBib-systemet, skal DBC modtage et nyt certifikat fra jer (da mailadressen i reglen indgår som en del af krypteringscertifikatet). DBC anbefaler at I kontakter leverandøren af jeres bibliotekssystem, hvis I skal ændre en mailadresse der p.t. modtager krypterede mails

 

Servicedeklarationer

Servicedeklarationer Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 27.05.2013 (tjekket 07.2019)

Det anbefales, at alle biblioteker i en servicedeklaration for biblioteksbrugerne beskriver betjeningsniveauet med hensyn til fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker. Bibliotek.dk's biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration.

Det anbefales endvidere, at alle biblioteker i en servicedeklaration over for andre biblioteker kort beskriver betjeningsniveauet i forbindelse med lånesamarbejdet. Det anbefales særligt, at eventuel fravigelse af nærværende retningslinjer eksplicit beskrives i bibliotekets servicedeklaration.

Netpunkts biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration.(citat: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark)

Retningslinjer for det interurbane lånesamarbejde

Eksempler på servicedeklarationer for lånesamarbejde

Den korte version

 • Henvisning til retningslinjerne
 • Modtager ikke bestilling af titler under anskaffelse
 • Fakturerer erstatning af materiale efter 3 mdr.s overskridelse af lånetiden. Udgift til klargøring kræves ikke erstattet
 • Lånetid andre biblioteker: 6 uger
 • Henvendelse: [tlf. og e-mail]

Uddannelsesbiblioteker

Udover den korte version:

 • Biblioteket forbeholder sig, at materiale ikke udlånes uanset afmærkning i DanBib. Dette sker, hvis det pågældende fagområde er fokus for opgaveskrivning på uddannelsesinstitutionen.
 • I så fald afvises bestilling uden nærmere forklaring

Betaling transport

Udover den korte version:

 • Biblioteket forbeholder sig at kunne fakturere forsendelsesomkostninger i de tilfælde, hvor det bestillende bibliotek ikke modtager materiale via den nationale kørselsordning

Erstatning

Udover den korte version:

 • Biblioteket vil normalt ikke tilbagebetale erstatninger for bortkommet materiale ved returnering af dette
 • I undtagelsestilfælde tilbyder biblioteket dog dette. I så tilfælde fremgår dette af den fremsendte faktura
 • Erstatning for klargøring tilbagebetales dog ikke

Gebyr udlån generelt

Udover den korte version:

 • Biblioteket tager generelt betaling for interurbanlån til andre kommuner, jf. lov § 22 og bekendtgørelse § 8 dækkende alle materialetyper
 • Omkostninger til forsendelse med post opkræves med beløb til porto

Gebyr udlån i visse tilfælde

Udover den korte version:

 • Biblioteket tager betaling for interurban-lån til andre kommuner, jv. lov § 22 og bekendtgørelse § 8 det omfang at en kommune tager betaling for fjernlån. I øvrige tilfælde opkræves ikke gebyr
 • Omkostninger til forsendelse med post opkræves med beløb til porto